Mga Mahahalagang Paalala

1. Dumarami ang nagkakasakit sa puso, at ito ang pangunahing sanhi ng pagkamatay
ng mga kababaihan sa buong mundo.

 

Lopez et al. Int J Epidemiol, 2019, 1815-1823.

 

2. Hindi napapansin ang mga sintomas ng atake sa puso sa mahigit 50% ng mga kababaihan.

 

 

MGA SINTOMAS NG ATAKE SA PUSO NA MADALAS NA NAIUULAT NG MGA KABABAIHAN

 • Pananakit, paninikip o pamimigat ng dibdib
 • Pananakit ng panga, leeg, braso, o likod
 • Labis na pagpapawis
 • Kakapusan ng hininga
 • Pananakit ng tiyan, pagduduwal, pagsusuka, o impacho

 

IBA PANG KASAMA O MAY KAUGNAYAN NA MGA SINTOMAS

 • Hindi pangkaraniwang panghihina o pagkapagod
 • Pananakit ng likod, balikat o kanang braso
 • Hirap sa pagtulog
 • Pagkahilo o pagkalula
 • Mabilis o iregular na tibok ng puso

 

Lichtman JH, et al. Circulation. 2018;137:781–790.

 

3. Maaaring iba ang mga tipo ng sakit sa puso sa mga babae kaysa sa mga lalaki.

 

MGA KARANIWANG TIPO NG SAKIT SA PUSO: 

 • Sakit sa coronary artery
 • Sakit sa valve ng puso
 • Arrhythmia (mabilis, mabagal o iregular na pagtibok ng puso)

KUMPARA SA MGA LALAKI, ANG MGA BABAE AY MAS MALAMANG NA MAGKAROON NG:  

 • Spontaneous coronary artery dissection (SCAD)
 • Coronary vasospasm
 • Microvascular dysfunction (sakit sa maliit na daluyan ng dugo)
 • Takotsubo o stress-induced cardiomyopathy (sakit ng kalamnan ng puso)
 • Peripartum cardiomyopathy (mahina na puso sa panahon o pagkatapos ng pagbubuntis) 
 

 

Norris CM, et al. J Am Heart Assoc 2020 Feb 16; 9(4): e015634.

 

4. Maaaring nasa mas malaking panganib ang mga babae na magkaroon ng sakit sa puso kaysa sa mga lalaki.

 

Ang mga sumusunod na kundisyon ay dumadagdag sa panganib na magkaroon ng sakit sa puso:

 

Ilang mga komplikasyon ng pagbubuntis 
(Halimbawa: napaagang panganganak, diabetes o high blood pressure habang buntis, preeclampsia)

Maagang menopause
(Edad na 50-52 taon)

 

Polycystic ovary syndrome 

Systemic inflammatory at autoimmune disorders
(Halimbawa: Rheumatoid arthritis, lupus)

Paninigarilyo
(3x na mas mataas ang panganib sa atake sa puso ng mga kababaihan dahil sa paninigarilyo kumpara sa mga lalaki)

Diabetes mellitus
(Ang mga babaeng may diabetes ay 3x na mas malamang na namamatay sa sakit sa puso kumpara sa mga lalaki)

Garcia, M. et al. (2016). Circ Res, 118(8), 1273-1293.
Yusuf, S. et al. (2004). Lancet, 364(9438): 937-52.

 

5. Lahat tayo ay may magagawa upang mabawasan ang panganib ng sakit sa puso.
Ito ay madalas na naiiwasan.

 

Maging aktibo, patuloy na gumalaw

Kumain ng iba't ibang masustansyang pagkain

I-manage ang stress

Iwasan ang sigarilyo at vape

Limitahan ang pag-inom ng alak

Regular na magpatingin sa doktor
(pagsusuri para sa asukal sa dugo, presyon ng dugo at kolesterol)

Hu, F. B., et al (2000). New England Journal of Medicine, 343(8), 530-537. 
Yusuf, S. et al. (2004). Lancet, 364(9438): 937-52.

 

Upang maalagan ninyo ang iba,
kailangan niyong alagaan ang inyong sarili muna.